CERTIFIKACE

[empty]

Vnitřní oznamovací systém

 
VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
(whistleblowing)

realizovaný ze strany společnosti: FICHNA - HUDECZEK a.s.
IČO: 277 65 857, se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť,
tel.: +420 605 243 704, e-mail: info@f-h.cz, ID datové schránky: 7pkd4fx, www.f-h.cz


I.
Úvod

Společnost FICHNA - HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO: 277 65 857 (dále jen „FICHNA - HUDECZEK a.s.“) touto směrnicí (dále jen „interní směrnice“) blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU") a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Účelem této interní směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

FICHNA - HUDECZEK a.s. považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na jejím provozu, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovoženy adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

FICHNA - HUDECZEK a.s. se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem směrnice EU a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).


II.
Oznámení a oznamovatelé

1. Tato interní směrnice se použije na oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, vyjma oznámení od osoby, která pro FICHNA - HUDECZEK a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, která se tímto vylučují z přijímání oznámení podle této interní směrnice (dále jen „oznámení“).

2. Osoba, která podává nebo činí ve vztahu k FICHNA - HUDECZEK a.s. oznámení, se považuje za oznamovatele, vyjma oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

3. Oznámení podané způsobem podle této interní směrnice je bez ohledu na to, zda se jedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, či nikoli, považováno za oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to až do doby, než vyjde najevo opak.

4. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů známa.

5. Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.
III.
Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

A) Jaké jednání lze oznamovat?
A.1 Zákon o ochraně oznamovatelů upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, resp. podle ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

A.2 Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

A.3 Prací nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:
a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správa svěřeneckého fondu,
h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe nebo stáž,
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

A.4 Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

B) Jakým způsobem lze oznámení učinit?
B.1 Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému FICHNA - HUDECZEK a.s. (dále jako „příslušná osoba“), Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

B.2 Příslušná osoba je osoba, která je určena FICHNA - HUDECZEK a.s. k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání a která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.
Příslušnou osobou byl/a jmenován Ing. Kristian Hudeczek. Ten při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázán mlčenlivostí.

B.3 Oznámení je možné podat příslušné osobě, to jest panu/paní Ing. Kristianu Hudeczkovi:
1) Písemně doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je uvedeno „Neotevírat, důvěrné“ na adresu:
jméno: FICHNA – HUDECZEK a.s.
adresa: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
2) Elektronicky na e-mailovou adresu: kristian.hudeczek@f-h.cz
3) Telefonicky na telefon příslušné osoby tel. č.: 736 746 138, která se posléze s oznamovatelem osobně sejde.

B.4 Příslušná osoba zejména:
a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
b) navrhuje FICHNA - HUDECZEK a.s. opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů,
c) plní pokyny FICHNA - HUDECZEK a.s., ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů,
d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů nestranně,
e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

C) Jaký je postup při či po doručení oznámení?
C.1 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně (viz odst. B.1 až B.3). Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

C.2 O přijetí oznámení podle odstavce C.1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

C.3 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec C.2 se použije obdobně.

C.4 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

C.5 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec C.2 se použije obdobně.

C.6 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

C.7 O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.


D) Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení
D.1 Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů

D.2 Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytují-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

D.3 Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
a) datum přijetí oznámení,
b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

D.4 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

D.5 Do evidence podle odstavce D.1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce D.2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.


E) Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR
Oznamovatelé mohou oznámení dále podat ústně či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti je možno použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.


V Píšti dne 1. 8. 2023

 

Ing. Milan Hudeczek, v.r.
………………………………….
FICHNA - HUDECZEK a.s.

ISO/IEC 27001:2013 (Systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti)

Norma ISO 27001: 2013 (známá také jako BS EN 27001: 2017) poskytuje rámec pro systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS), který umožňuje zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, jakož i dodržování právních předpisů. Certifikace ISO 27001 je zásadní pro ochranu vašich nejdůležitějších aktiv. Norma ISO 27001 je rovněž strukturována tak, aby byla kompatibilní s jinými standardy systémů řízení, jako je ISO 9001 a je technologicky a prodejně neutrální, což znamená, že je zcela nezávislá na jakékoli platformě IT. Všichni členové organizace by měli být informováni o tom, co tato norma znamená a jak se uplatňuje v celé organizaci.

ČSN EN ISO 9001:2016 (Systém managementu kvality)

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2016 řeší používání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Uplatnění procesního přístupu je základním předpokladem u všech společností, které systém zavádí a počítají s následnou certifikací. Zavedení systému dle této normy pomůže identifikovat a uspořádat všechny činnosti, jasně definovat odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků, zajištění odpovídající úrovně údržby strojů a zařízení, výběr dodavatelů a řadu dalších skutečností, které se pro moderní společnost stávají nutností. Mezi základní požadavky, které společnosti musí akceptovat, je neustále sledování a plnění spokojenosti zákazníka a také trvalé zlepšování.

ČSN EN ISO 14001:2016 (Systémy environmentálního managementu)

Ochrana životního prostředí a prevence znečišťování je základním smyslem této normy. Norma klade důraz na dodržování legislativních požadavků, týkajících se jednotlivých oblastí životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.), nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, ale zaměřuje se v první řadě na identifikaci všech možných aspektů, které mohou svými dopady ovlivňovat životní prostředí. Na základě analýzy těchto aspektů si potom organizace sama může definovat, čím nejvíce zatěžuje životní prostředí a návazně hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. K tomu využívá stanovení postupných cílů a programů.

ČSN ISO 45001:2018 (Systémy managementu BOZP)

Norma ČSN ISO 45001 je mezinárodně uznávaná specifikace pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Požadavky, uvedené v této normě jsou zaměřeny na systémový přístup k plnění veškerých zákonných povinností, norem a předpisů, jež se týkají bezpečnosti při práci. Základním principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců i všech osob, které se na pracovišti nacházejí. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 a aby usnadňovala integraci všech těchto tří systémů v jeden plně funkční celek.

Politika ISŘ 1/2

Politika ISŘ 2/2

OSVĚDČENÍ - Systém protipožární ochrany HILTI

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástříků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. 

CERTIFIKÁT RIGIPS

Certifikát na montáž konstrukcí suché výýstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních, bezpečnostních a podhledů Rigips a OWA a oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. 

OSVĚDČENÍ VELUX

Osvědčení- montážní kurz pro střešní okna, světlovody, rolety a žaluzie, solární kolektory VELUX

CERTIFIKÁT BAUMIT

Certifikát o způsobilosti provádění zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami.

CERTIFIKÁT SOLODOOR

Certifikát udělen pro montáž, provoz, údržbu a kontrolu dveří a obložkových zárubní vyrobených firmou SOLODOOR a.s. 

 

OSVĚDČENÍ MAPEI

Osvědcčení o provádění sanací betonových konstrukcí, hydrioizolační stěrky, příúrava podkladů, systémy MAPEI