ARCHIV AKTUALIT

PŘÍPRAVÁŘ-ROZPOČTÁŘ  |  17.10.2023
17.10.2023
Nabízíme pracovní místo na pozici PŘÍPRAVÁŘ-ROZPOČTÁŘ. Nástup možný ihned. Více informací na tel. 605 243 704, mail: info@f-h.cz.
 
Dotace na pokrytí nákladů vzniklých v důsledku zamezení pandemie COVID-19  |  7.12.2020

Naše společnost se stala sučástí projektu o poskytnutí dotace na "Pokrytí nákladů vzniklých v důsledku zamezení pandemie COVID-19", kterou uděluje Moravskoslezský kraj.

 

Rozhodnutí o přeměně listinných akcií  |  30.10.2020

ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

 

Společnost

FICHNA - HUDECZEK a.s.,

se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

v oddílu a vložce B 3018

(dále jen společnost)

 

zveřejňuje následující rozhodnutí:

  1. Valnou hromadou společnosti ze dne 16.9.2016 bylo přijato rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bylo přijato formou změny stanov společnosti a je obsaženo v notářském zápisu NZ 606/2016 ze dne 16.9.2016, sepsaném Mgr. Šárkou Otipkovou, notářkou se sídlem v novém Jičíně.
  2. Společnost zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bude zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách společnosti.
  3. Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů na adrese Opavská 535/17, 747 18 Píšť v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Po převzetí listinných akcií společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí.
  4. Akcionář je povinen při odevzdání listinných akcií společnosti sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.
  5. Odevzdá-li akcionář společnosti listinné akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické   právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.
  6. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí společnost k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za neplatné.
  7. Na žádost společnosti zaeviduje centrální depozitář zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené akcionářem v žádosti. Žádost společnost podá po uplynutí lhůty uvedené v odst. 3) tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty podle odst. 7) tohoto rozhodnutí. Žádost je společnost oprávněna podat i dříve, a to pokud jí budou odevzdány všechny     listinné akcie.
  8. Po vyhlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcií vyplatí akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily.
  9. Přeměna listinných akcií na zaknihované akci se řídí zákonem   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména § 529-§ 535 občanského zákoníku.

V Píšt dne 16.9.2016                                                              

Za společnost :           Ing. Milan Hudeczek, v.r.

                                    předseda představenstva